DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN ONLINE 2018
컨텐츠 바로가기
  • [DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN ONLINE 2018]
10/12/2018 - DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN ONLINE 2018
10/12/2018

성명

장려상

 LE HA BAO NHI

공등부

 PHAN NGUYEN ANH QUAN

 NGO VIET HA

일반부

 TRAN THAO NGUYEN

 PHAM THI THAO NGUYEN

대학부

 DUONG THI ANH NGUYET

 NGUYEN THI THUY NHI

 LAM DAO ANH TU

 CHUNG THI TO UYEN

우수상

 HO DIEM NHI

고등부

 TRAN THI YEN NHI

일반부

 HUA HUU NGHI

대학부

 TRAN NGUYEN TRUC PHUONG

 NGUYEN THI THUY

최우수상

 TRANG THUY VY

고등부

 NGUYEN THI TRUC HUONG

일반부

 NGUYEN PHAM HANH NGAN

대학부

대상

 PHAM NGOC OANH

고등부

 NGUYEN HO VIET LAM

일반부

 TRAN KHANH HA

대학부